Πιστοποιήσεις

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε, βασίζονται στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς και διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις:
  • Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων (EN, IEC), γεγονός που εγγυάται την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/ΕΚ (περιορισμού της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) γνωστή ως ‘RoHS’ και η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2006 συμφώνα με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (ΦΕΚ 82Α, 5/3/2004).
  • Καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ (χαμηλής τάσης) και φέρνουν νόμιμα τη σήμανση CE.
  • Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή οργανισμό TUV AUSTRIA.

Copyright © 2011 - 220.grΚανάλια, Κατακαλού | 49100 Κέρκυραwebsite designed by m.makadasi