Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικοί πίνακες

 • Διανομής φωτισμού
 • Κινήσεως
 • Κλιματιστικών μονάδων
 • Ψυγείων
 • Αντλιοστασίων
 • Φωτοβολταικών εφαρμογών
 • Χειρισμού
 • Μεταγωγής γεννητριών
 • Πίνακες Βιομηχανικού Αυτοματισμού
 • Πίνακες πυκνωτών (διόρθωσης συνημίτονου)
 • Πίνακες Μ.Τ. μετασχηματιστές Ισχύος και
  Υποσταθμούς εξωτερικού χώρου

Εγκαθιστούμε ηλεκτρολογικούς πίνακες βασισμένους σε ηλεκτρολογικό σχέδιο σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις εφοδιασμένους με τα κατάλληλα υλικά και συναρμολογούμενοι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Υποσταθμοί

Γενήτριες

Copyright © 2011 - 220.grΚανάλια, Κατακαλού | 49100 Κέρκυραwebsite designed by m.makadasi