Υπηρεσίες

Δομημένη καλωδίωση

Η καλωδίωση ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση διέπεται από ένα σύνολο προτύπων που καθορίζουν την καλωδίωση με κέντρα δεδομένων, τα γραφεία τα διαμερίσματα των κτηρίων για δεδομένα ή τις φωνητικές επικοινωνίες με τη χρήση διαφόρων ειδών καλωδίων, καθώς και οπτικών ινών.

Τα πρότυπα αυτά ορίζουν τον τρόπο να θέσουν τις καλωδιώσεις σε διάφορες τοπολογίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πελάτη, χρησιμοποιώντας συνήθως ένα κεντρικό πάνελ patch όπου κάθε αρθρωτή σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες, ενδοεπικοινωνία (τηλεφωνική, data, video κ.α.) μεταφέροντας εικόνα, φωνή και δεδομένα.

Γίνεται σωστή επιλογή υλικών και πραγματοποιείται εγκατάσταση με βάση τα διεθνή και πιστοποιημένα πρότυπα με αποτέλεσμα ένα γρήγορο, σταθερό, αποδοτικό και ασφαλές δίκτυο.

Copyright © 2011 - 220.grΚανάλια, Κατακαλού | 49100 Κέρκυραwebsite designed by m.makadasi